Váš průvodce světem angličtiny

MENU

Všeobecné obchodní podmínky

I. Výklad pojmů

1.1. VOP – Všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Jazykové školy ComPass a klienta, které plynou z uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb, tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi Jazykovou školou ComPass a klientem. Vedlejší ujednání jsou platná pouze v písemné formě a v případě sjednání zvláštních podmínek platí tyto VOP jako další v pořadí za sjednanými zvláštními podmínkami.

1.2. Jazyková škola ComPass – JŠ ComPass s.r.o., IČO 089 75 043, s místem podnikání Olomouc, Kapucínská 159/13.

1.3. Kurz – klientem zvolená výuka jazyka ve skupinovém kurzu pro veřejnost v daném čase dle aktuální nabídky Jazykové školy ComPass pro příslušné období nebo individuální kurz zvlášť smluvený s Jazykovou školou ComPass.

1.4. Zahájení kurzu – kurz je zahájen první výukovou lekcí daného kurzu.

1.5. Klient – fyzická osoba, jež uzavřel s Jazykovou školou ComPass Smlouvu za účelem studia zvoleného jazyka.

1.6. Smlouva – smlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi Jazykovou školou ComPass a klientem, jejímž předmětem je povinnost Jazykové školy ComPass poskytnout klientovi výuku zvoleného jazyka ve smluveném rozsahu (kurz) a povinnost klienta za výuku zvoleného jazyka uhradit smluvenou cenu.

II. Obecné zásady Jazykové školy ComPass

2.1. Jazyková škola ComPass je oprávněna objednávku klienta s ohledem na kapacitní důvody odmítnout, klient nemá nárok na náhradu škody, která by mu takovýmto odmítnutím vznikla.

2.2. Přihlášením do jazykového kurzu jakéhokoliv typu a úrovně, který je organizován Jazykovou školou ComPass klient stvrzuje, že souhlasí se způsobem výuky Jazykové školy ComPass a že se seznámil s popisem daného kurzu, včetně nabízeného úrovnostního stupně.

2.3. Klient bere na vědomí, že v případě, kdy se do jím vybraného kurzu přihlásí do jeho plánovaného začátku méně než čtyři studenti, kurz se neuskuteční. V takovémto případě bude klientovi nabídnuta možnost pokračovat v kurzu s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni (pokud takováto skupina v Jazykové škole ComPass exituje) či mu bude vrácena plná výše uhrazené ceny, jakákoliv další náhrada klientovi nenáleží.

2.4. Jazykový škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změnu učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude klient o této skutečnosti neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou ComPass, vzniká klientovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny.

2.5. Online výuka je plnohodnotnou náhradou presenčních lekcí v případě nařízených karanténních či obdobných opatření, jejichž nařízení nemůže Jazyková škola ComPass ovlivnit. Na online výuku lze přejít i v případě, že nejsou nařízena karanténní či obdobná opatření, avšak s ohledem na aktuální situaci se na tom shodne nadpoloviční většina účástníků kurzu.

2.6. V případě, že klient bude oprávněně požadovat vrácení celé či poměrné části uhrazené ceny prostřednictvím bankovního převodu, bude mu tato cena převedena na jeho bankovní účet do 14 dnů od písemného sdělení takovéhoto požadavku.

III. Uzavření Smlouvy

3.1. Přihlášku do kurzu je klient oprávněn vyplnit následujícím způsobem:  prostřednictvím elektronického formuláře – „Přihlášky“ na webových stránkách www.anglictinavolomouci.cz,  vyplněním tištěné přihlášky v Jazykové škole ComPass a jejím osobním odevzdání v kanceláři v Jazykové školy ComPass.

3.2. Odesláním elektronického formuláře či odevzdáním tištěné přihlášky kanceláři v Jazykové školy ComPass klient stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že jim porozuměl a že s nimi plně souhlasí.

3.3. Není-li domluveno jinak, je Smlouva uzavřena dnem, kdy Jazyková škola ComPass přijme vyplněnou přihlášku klientem a potvrdí její přijetí.

3.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu délky kurzu dle rozpisu kurzů.

3.5. Klient má právo jednostranně písemně odstoupit od Smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. prostřednictvím elektronického formuláře – „Přihlášky“ na webových stránkách www.anglictinavolomouci.cz), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy klientem podle tohoto odstavce, vrátí Jazyková škola ComPass klientovi cenu služby do čtrnácti dnů po doručení písemného odstoupení od smlouvy Jazykové škole ComPass, byla-li již zaplacena.

3.6. Odešle-li klient přihlášku do kurzu, resp. dojde-li k uzavření Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, případně lhůtě kratší jak čtrnáct dnů přede dnem počátku kurzu, udílí odesláním své přihlášky výslovný souhlas se započetím poskytování služeb v této lhůtě.

IV. Cena kurzů a platební podmínky

4.1. Cena kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých kurzů Jazykové školy ComPass, když aktuálně platný ceník je uveřejněn u jednotlivých kurzů na webových stránkách www.anglictinavolomouci.cz a na tištěné přihlášce.

4.2. Klient se zavazuje uhradit cenu kurzu po obdržení zálohové faktury ve zde stanoveném datu splatnosti, a to buď bankovním převodem na bankovní účet Jazykové školy ComPass č. účtu: 8374617001/5500 pod variabilním symbolem platby, kterým je číslo zálohové faktury, nebo v hotovosti v kanceláři Jazykové školy ComPass.

4.3. Neuhradí-li klient cenu kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. VOP, zavazuje se uhradit Jazykové škole ComPass kromě zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. V případě neúčasti na výuce z důvodů ze strany klienta, které Jazyková škola ComPass nemohla ovlivnit, nevzniká klientovi nárok na náhradu takto zameškaného vyučování. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude klientovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiném kurzu na stejné úrovni, pokud takový kurz existuje.

5.2. Pokud se klient nezúčastní první ani druhé výukové hodiny kurzu bez řádné omluvy, vyhrazuje si Jazyková škola ComPass právo obsadit dané místo jiným klientem.

5.3. Jazyková škola ComPass negarantuje výuku kurzu stanoveným lektorem. V případě, že je nutná změna lektora, bude tento vždy kvalitativně odpovídat původně plánovanému lektorovi.

5.4. Když se klient dostaví pozdě na určený čas začátku kurzu, doba trvání kurzu se o takto zmeškaný čas neprodlužuje.

5.5. Jazyková škola ComPass si vyhrazuje právo na zrušení výuky. Pokud k takovémuto zrušení výuky dojde, je Jazyková škola ComPass povinna klientům poskytnout náhradní termín.

5.6. V případě neodučení výuky z důvodu nemoci lektora bude dle dohody s účastníky kurzu poskytnuta odpovídající náhrada.

5.7. Klient odpovídá Jazykové škole ComPass za škodu na majetku, resp. vybavení Jazykové školy ComPass, způsobené svým jednáním. Náhradu takto způsobené škody je klient povinen uhradit Jazykové škole ComPass nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl k náhradě škody písemně vyzván.

5.8. Osvědčení o absolvování kurzu bude klientovi vydáno na základě jeho písemné nebo ústní žádosti. Osvědčení bude Jazykovou školou ComPass vydáno na základě účasti na alespoň 75% lekcí nebo na základě úspěšně složeného závěrečného testu.

5.9. Klient bere na vědomí, že jakékoliv výukové materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy ComPass jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Klient bere na vědomí, že s výukovými materiály musí nakládat v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

VI. Odstoupení od Smlouvy

6.1. Klient může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení ceny kurzu dle čl. 4.2. VOP.

6.2. V případě, že klient odstoupí od Smlouvy více než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude mu vráceno 50% z ceny kurzu. V případě, že klient odstoupí od Smlouvy méně než 5 a více než 1 pracovní den před zahájením kurzu, bude mu vráceno 25 % z ceny kurzu. Dojde-li k odstoupení od smlouvy po zahájení příslušného kurzu, nebude klientovi ze strany Jazykové školy ComPass cena kurzu vrácena.

6.3. Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Jazyková škola ComPass poskytla služby dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení dle této Smlouvy. Poskytnutím služby se s odvoláním na čl. 3.6. VOP rozumí i to, že v kurzu, do něhož se klient přihlásil, proběhla po uzavření Smlouvy výuková lekce, byť se této klient fyzicky neúčastnil.

6.4 Jazyková škola ComPass může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od Smlouvy odstoupit.

6.5. Jazyková škola ComPass si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy a zrušit bez náhrady účast klienta v kurzu také v případě, pokud svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, jazykové školy nebo jejích zaměstnanců a pedagogů nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

6.6. Jazyková škola ComPass je oprávněna odstoupit od Smlouvy i v případě, že klient neuhradí sjednanou cenu za kurz řádně a včas. Tím není dotčeno její právo dle čl. 4.3. VOP.

6.7. Odstoupení od Smlouvy je klient povinen zaslat v písemné podobě Jazykové škole ComPass, a to s uvedením svých údajů (jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození), označením kurzu, do kterého se klient přihlásil a s volbou způsobu úhrady vrácené ceny kurzu (pokud na vrácení ceny kurzu či její části vznikl klientovi nárok).

6.8. V případě, že klient dle tohoto článku VOP odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Jazyková škola ComPass cenu kurzu či její část (vznikl-li na to klientovi nárok) do čtrnácti dnů od doručení přípisu vyjadřujícího odstoupení od Smlouvy klientem, a to platebním prostředkem, který si klient zvolil. Nezvolí-li si klient způsob úhrady, je Jazyková škola ComPass stejným platebním prostředkem, který byl použit klientem k úhradě ceny kurzu.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1. Při uzavírání Smlouvy je Klient povinen sdělit své osobní a jiné údaje uvedené ve formuláři přihlášky, (dále jen „údaje“), v opačném případě má Jazyková škola ComPass právo uzavření Smlouvy odmítnout a přihlášku neakceptovat. Veškeré údaje, které Jazyková škola ComPass od klienta získá v souvislosti s uzavřením Smlouvy, s poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovány a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje Klienta budou Jazykovou školou ComPass využívány za účelem plnění Smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. VOP, ceník a rozvrhy kurzů jsou k dispozici v sídle Jazykové školy ComPass a na webový stránkách www.anglictinavolomouci.cz

8.2. Vyplněním přihlášky do kurzu klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, ceníkem a rozvrhem kurzů a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP, ceníkem, rozvrhem a jakoukoliv jinou informací poskytnutou Jazykovou školou ComPass, mají přednost tyto VOP, ceník a rozvrhy kurzů.

8.3. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případy smluvně neupravené.

8.4. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými předpisy České republiky.

8.5. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno na webových stránkách Jazykové školy ComPass www.anglictinavolomouci.cz a dále je dostupné v Jazykové škole ComPass.

8.6. Jazyková škola ComPass si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP. V případě nesouhlasu klienta se změnou obsahu těchto VOP, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Klienta a Jazykové školy ComPass, má klient právo takovou změnu odmítnout, a zároveň Jazyková škola ComPass má povinnost klienta o takovéto změně včas poučit.

8.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2015.