Váš průvodce světem angličtiny

MENU

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS
Čapka Choda 378/10, 779 00 Olomouc
Zastoupena: Pavlínou Kutrovou
IČ: 748 14 028

Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS jsou účinné od 25. 5. 2018. Jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

Kategorie osobních údajů

Společností JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS (jako správcem osobních údajů) může dojít za splnění níže uvedených podmínek ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takovými údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro uskutečnění kontraktu, jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis.

Zpracování osobních údajů odpovídá rozsahu nutnému pro uzavření a plnění smlouvy.

2. Kontaktní údaje

Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo.

3. Ostatní údaje vypovídající o důvěryhodnosti a platební morálce subjektu osobních údajů

Jsou to zejména údaje, které subjekt osobních údajů poskytne správci osobních údajů pro tyto účely na základě souhlasu, údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů.

4. Provozní údaje

Jedná se o údaje zpracovávané zejména pro řešení případných sporů plynoucích z konkrétních kontraktů, údaje vznikající při přímé komunikaci mezi JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS a subjektem údajů, dále pak pro potřeby účtování a plnění zákonných povinností JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů

Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS Účelem jejich zpracování je zlepšení a zvýšení kvality vzájemné komunikace a poskytovaných služeb ze strany JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je kdykoliv odvolatelné, a to písemnou formou.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS či na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS a ochranu oprávněných zájmů JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci, poskytovat služby ani řádně plnit zákonné povinnosti. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto dílčí účely: plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností).

2. Zpracovávání údajů klientů JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS se souhlasem

U klienta JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS s jeho souhlasem zpracováváme některé údaje nad rámec nutný k plnění smlouvy a taktéž pro obchodní účely, a to primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS klientovi. Správce provádí pro oslovení klientů s vhodnými nabídkami pouze nezbytně nutné zpracování. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Obchodní sdělení lze zasílat jednak na kontakty našich klientů z titulu oprávněného zájmu společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS, a to jen do doby vyslovení případného nesouhlasu klienta. Nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je odkaz na kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Doby zpracování osobních údajů, lhůty

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách.

U klientů JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS, je společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi klientů jejich základní osobní, identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

Režim osobních údajů poskytnutých v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy

V případě jednání mezi společností JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání.

Ostatní příjemci osobních údajů

Společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost advokátů, auditorů, správu IT systémů.

Se všemi takovými subjekty uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsoby zpracování osobních údajů

Společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede řádnou evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Informace o právech subjektů údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, žádost o kopii osobních údajů a právo na informace lze uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS zpracovávat. Zákazník společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti subjektu údajů na adresu sídla společnosti lze poskytnout oznámení ze strany JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat písemnou formou na adresu sídla společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu dotčení práv a svobod třetích subjektů.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS Je na společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS, aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoli odvolatelný. Odvolání souhlasu je možné kdykoli, a to stejnou formou, jakou byl učiněn.

Automatizované rozhodování

Společnost JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS neprovádí automatizované rozhodování.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na osobu určenou pro vedení agendy ochrany osobních údajů firmy

JAZYKOVÁ ŠKOLA COMPASS

Kontakt na odpovědnou osobu:
E-mail: kutrova@anglictinavolomouci.cz